Recenzje-regulamin

REGULAMIN KONKURSU
„Napisz recenzję”

1. Warunki ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „Napisz recenzję” jest 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach z siedzibą w Warszawie, przy ul. Francuskiej 52/15, nr. ewidencji gospodarczej: 419247, („Organizator”)
1.2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny.
1.3. Treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu u Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Francuskiej 52/15 oraz na stronie http://www.technologicznie.pl, na której Regulamin będzie umieszczony, co umożliwi Uczestnikowi Konkursu jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.
1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Wysłanie przez Uczestnika („Uczestnik”) Recenzji konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika („Uczestnik”) niniejszego Regulaminu.
1.6. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska lub pseudonimu, pod którym występuje w serwisie http://www.technologicznie.pl Uczestnik („Uczestnik”) w razie nagrodzenia jego odpowiedzi przez jury. Uczestnik („Uczestnik”) umieszcza recenzję konkursową na stronie http://www.technologicznie.pl (formularz) na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

2. Czas trwania Konkursu
2.1. Konkurs „Napisz recenzję” odbywa się cyklicznie, każdego miesiąca w roku. Trwa przez cały miesiąc, od czasu ogłoszenia (opublikowania) konkursu na stronie http://www.technologicznie.pl do końca danego miesiąca.
2.2. Konkurs składa się zadania konkursowego („Zadanie konkursowe”), na wykonanie którego uczestnik („Uczestnik”) ma ograniczony czas, podany w punkcie 2.1. niniejszego regulaminu.
2.3. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu zakończenia konkursu, na stronie http://www.technologicznie.pl.

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
3.1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie facebook.com.
3.2. Osoby niepełnoletnie, pod warunkiem, że ukończyły 13 lat, mogą brać udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na udzielenie licencji niewyłącznej do nagrodzonych prac. Osoby niepełnoletnie, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, powinny przesłać na adres ul. Francuska 52/15, 03-905 Warszawa, skan lub fotokopię „Zgody rodzica” sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Udzielenie takiej zgody i przesłanie jej kopii Organizatorowi stanowi warunek udziału w Konkursie przez osoby, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu; prace nadesłane przez takie osoby bez wymaganej „Zgody rodzica” nie są brane pod uwagę przez jury konkursowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania oryginału „Zgody rodzica” przed wydaniem nagrody uczestnikowi Konkursu oraz odmowy wydania Nagrody i wykluczenia z Konkursu uczestnika, który nie dostarczy zażądanego przez Organizatora oryginału „Zgody rodzica”.
3.3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy 121 PR, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
3.5. Uczestnik, wysyłając Recenzję konkursową oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem Nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.
3.6. Uczestnik, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu, pod którym występuje na stronie http://www.technologicznie.pl.

4. Zasady Konkursu
4.1. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) poprzez umieszczenie Recenzji konkursowej na stronie internetowej http://www.technologicznie.pl
4.2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu recenzji dot. wybranego produktu technologicznego na stronie http://www.technologicznie.pl
4.3. Jury wybiera maksymalnie 4 najlepsze Recenzje konkursowe, każdego miesiąca.
4.4. Recenzje laureatów zostaną opublikowane na stronie http://www.technologicznie.pl
4.5. Ilość znaków w Recenzji Konkursowej ograniczona jest do 10.000 znaków.
4.6. Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda za jedną Pracę konkursową zgłoszoną w konkursie. W razie zamieszczenia kilku wpisów spełniających kryteria Prac konkursowych wybór jednej podlegającej ocenie Pracy konkursowej należy do jury. Jury konkursowe nagrodzi maksymalnie cztery osoby.
4.7. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów strony http://www.technologicznie.pl
4.8. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie 3 osób: przedstawicieli Organizatora i Fundatora Nagród na podstawie subiektywnej narady.
4.9. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą wiadomości e-mail od Organizatora w odpowiedzi na Recenzję konkursową na adres zgłoszony przy dodawaniu Recenzji.
4.10. Ocenie podlegają wyłącznie Prace konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt. 2.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.
4.11. Jury ma prawo nie przyznawać nagród w ilości wskazanej w punkcie 4.2.1., jeśli Recenzja konkursowa nie spełnia wymagań wskazanych w niniejszym regulaminie
4.12. Wyniki narady jury wraz z nazwiskami Uczestników nagrodzonych prac konkursowych zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na stronie http://www.technologicznie.pl
4.13. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

5. Prawa Autorskie
5.1. W przypadku gdyby przesłana przez Uczestnika konkursu Recenzja miała charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późnym), to znaczy będą przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik, biorąc udział w konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu (w tym przypadku Recenzji) oraz oznaczenia imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Recenzenta danego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 1.3 powyżej – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych(np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowapowyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
f) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;

6. Nagrody
6.1. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę wysokości: 50 zł każda.
6.2. Integralną część każdej Nagrody stanowi dodatkowa suma pieniężna, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody, którą oblicza się według poniższego wzoru: K=X*N/(100%-X), gdzie: K – to dodatkowa suma pieniężna, N – to wartość nagrody rzeczowej, X – to odpowiednia stawka podatku dochodowego w procentach, tj. 10%. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora konkursu.
6.3. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
6.4. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi konkursu za pośrednictwem kuriera na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika w wiadomości prywatnej lub przez formularz kontaktowym na stronie http://www.technologicznie.pl po uprzednim kontakcie Uczestnika z Organizatorem w terminie wyznaczonym w Regulaminie.
6.5. Utrata prawa do Nagrody i przejście Nagrody na własność Organizatora ma miejsce:
I. w przypadku odmowy przyjęcia Nagrody przez Uczestnika,
II. w przypadku nieotrzymania przez Organizatora adresu e-mail Uczestnika w ciągu 14 dni od daty powiadomienia tj. wysłania informacji o wygranej na adres e- mail/(formularz kontaktowy) podany przez Uczestnika w trybie wskazanym w pkt. 5.5. powyżej.

7. Inne Postanowienia
7.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Uczestnika.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.
7.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: info@technologicznie.pl
7.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)
7.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2015 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Napisz recenzję” („Regulamin”)

W związku z organizowanym konkursem „Napisz recenzję” („Konkurs”) przez 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach z siedzibą w Warszawie, przy ul. Francuskiej 52/15, nr ewidencji gospodarczej: 419247, („Organizator”) na zlecenie wyrażam zgodę, aby ………………………………………………………………….. będąca/y osobą niepełnoletnią, która skończyła 13 lat, którego jestem rodzicem/ opiekunem prawnym, wzięła udział w Konkursie w charakterze uczestnika („Uczestnik”). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Napisz recenzję” oraz akceptuję jego postanowienia.
Zostałem poinformowany iż administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 121PR w Warszawie, ul. Francuska 52/15, 03-905 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
W przypadku gdyby Uczestnik został laureatem Konkursu, wyrażam zgodę na udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do przesłanej przez niego pracy konkursowej, do której potwierdzam iż posiada prawa autorskie. Licencja zostaje udzielona na polach eksploatacji wymienionych w Regulaminie.

………………………………………………
Data i podpis opiekuna prawnego/ rodzica