Regulamin

Regulamin bloga technologicznego www.technologicznie.pl

I. DEFINICJE
1. Portal www.technologicznie.pl zwany dalej dalszej części Blogiem lub Portalem – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki i dostępna pod adresem www.technologicznie.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują 121PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach, ul. Francuska 52/15, 03-905 Warszawa, nr ewidencji gospodarczej: 419247.
2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z bloga.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Portal udostępniany jest Użytkownikom przez 121PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach, ul. Francuska 52/15, 03-905 Warszawa, nr ewidencji gospodarczej: 419247.
2. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu w szczególności z usług i serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
1. Portal prezentuje treści na temat nowych technologii, recenzje produktów, galerie zdjęć i materiały mutimedialne, a także – sylwetki recenzentów tworzących Portal.
2. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług własnych. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu.
3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: info@technologicznie.pl

IV. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są
krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W przypadku korzystania z Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest 121PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach, ul. Francuska 52/15, 03-905 Warszawa, nr ewidencji gospodarczej: 419247.
3. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następuje celu:
1) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu,
2) realizacji uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
3) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora,
4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celach niż wskazane w punkcie poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w powyższej zgodzie.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu oraz komunikatów systemowych na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
8. Użytkownikom przysługują uprawnienia wskazane w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
9. W celu realizacji uprawnień wskazanych poprzednim punkcie, należy skontaktować się z 121PR za pośrednictwem adresu e-mail: info@technologicznie.pl
10. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora na skutek wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub odmowy akceptacji zmian Regulaminu Portalu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Korzystanie przez Użytkownika z portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.